Niels's side

 

 

 

Professor em. dr. phil.  Niels Haastrup    

Bibliografi 1961-2009

 

 

1961   sammen med B. Holbek: "Tekstkommentar", pag.247-285 in Æsops levned og fabler, Christi­ern Pedersens oversættelse af Stain­höwels Æsop udg. af Bengt Holbek, vol.II, Schultz, Kbhv.,

 

1962a  Artikelserie i Sorø Amtstidende: "Vort vanskelige Modersmål".

 

1962b  "Slang eller ikke slang - i Bibelen?” Kronik i Sorø Amtstiden­de 21.08.1962.

 

1963a  Oversættelse af latinsk æresdigt, pag.95-97 in J. Richel edit.: Lucas Debes: Færøernes Beskrivelse, Kbhv.

 

1963b  Artikelserie i Sorø Amtstidende: "Vort vanskelige Modersmål".

 

1964   Artikelserie i Sorø Amtstidende: "Vort van­skelige Modersmål".

 

1965a  "Zur Frühen Pariserbibel", pag. 242-269 in Classica & Medievalia XXIV, 1963,

 

1965b  "En "absalonisk sag",  pag.115-119 in Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1964, Kbhv. med eng. resumé.

 

1965c  ”Omkring den ældste danske Bibeloversættelse”,  pag.5-7 in Sel­skab for nordisk Filologi, Årsberetning for 1963-64, Kbhv.

 

1967   "Zur Frühen Pariserbibel II", pag. 394-401 in Classica & Medievalia XXVI, 1965.

 

1968a  ”Prosarytme i gammeldansk”,  pag.10-13 in Selskab for nor­disk Filolo­gi, Årsberetning for 1965-66, Kbhv.

 

1968b  ”Runa ættir : Generationes notularum”,  pag.82-84 in Me­dieval Scan­dinavia I, Odense.

 

  1968c  Afsnit (i kap.III, pag. 120-26 og kap.IV,  pag. 167-86) in Paul Dider­ich­sen (posthumt): Dansk Prosahistorie I.1, Kbhv.

 

 1968d  sammen med ordbogsleder Kaj Bom ”Indledning” (pag.I-VI) til Gammel­dansk Bibe­lo­versættelse, Den utrykte del, Duplikeret til brug for Ordbog over det ældre danske Sprog, vol.I-III, DSL, Kbhv. (Den latin­ske paralleltekst i værket hovedsagelig redigeret af N. Haa­strup).

 

1968e  Anm. af Henry Bruun: Den middelalderlige Dagvise, Kbhv., 1965,  pag. 138-140 in Danske Studier 1968, Kbhv.

 

1968f  Infinitiv+skullende, skolegrammatiske studier i Den ældste danske Bibeloversættelse, disputats, med tysk resumé, KU, = Univer­sit­etsjubilæets danske Samfunds skriftserie nr.429, og = Institut for Nordisk Filologi, studi­er, Kbhv.

 

1968g  Referat af disputats (= 1968f), pag. 3 og pag.6 i DM (= Magi­sterbladet 1968/13), 5.7.1968, Kbhv.

 

1969a  ”Retorikk (Danmark)”, sp.95-96 in Kulturhistorisk Leksikon for nordisk Middelalder bd. XIV, Kbhv.

 

1969b  (utrykt) Dr.habil.-bedømmelse (Gutachtung) ved Humboldt Uni­ver­sität, Berlin/DDR, Sektion Philologien/Germanistik. NH's indlæg til bedømmelse af af­handlingen: Die nominalen Kategorien in der Dänischen Grammatik, forfattet af Renate Baudusch. Tre sider, dateret 8.10.69. Formand for udvalget: Prof. Dr. Reiss­ner.

 

1970a  ”Skolebøger”, sp. 641-47 in Kulturhistorisk Leksikon for nordisk Midde­lalder bd. XV, Kbhv.

 

1970b  Redaktionelt tilsyn med Skrifter fra Reformationstiden Bd. 1 (En Håndbog for Sognepræster 1535, En gudelig formaning etc., 1530 edit. M. Schwarts Lausten og Inger Bom), udg. af Inst. f. Dansk Kirkehisorie, under red. af N.K.Ander­sen, Troels Dahlerup og Niels Haastrup, Kbhv.

 

1971a  ”Christiern Pedersens reform en latinsk reform, nogle bemærk­nin­ger om bogtrykkerortografien”, pag.129-37 in Studier i dansk diale­ktologi og sproghistorie tilegnede Poul Andersen, Kbhv.

 

1971b  Medforfatter til: Roskilde Universitetscenter: Basisuddannel­ser, forslag til en filologisk basisuddannelse ved Roskilde Univer­sitetscenter, maj. 1971.

 

1971c  Arbejdsgruppen (medforfatter) vedr. den filologiske basisud­dannelse ved Roskilde Universitets­center: Rapport om den filologiske Basisuddannelse ved Roskilde Uni­versitetscenter af ..

 

1971d ”Filologi”,  pag. 1132-1136 i Gymnasieskolen (medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening) under fælles overskrift (pag. 1130ff.) ”Planerne for den integrerede læreruddannelse ved Roskilde Universitet” med artikler af andre medlemmer af interimstyret: henh. rektor Erling Olsen (pag. 1131f) og professor Bent Elbek (pag.1137ff.).

 

1971e  Selskab for nordisk filologi (medudg. som formand): Runologi­ca, Harry Andersens udvalgte runologiske afhandlinger, udgivet på halvfjerdsårsdagen af ...

 

1971f  Afsnit (i kap.III pag. 120-26 og kap.IV pag. 167-86) i optryk af (1968) Paul Dider­ich­sen: Dansk Prosahistorie I.1, Kbhv. 1968

 

1971-1974 Et antal artikler i diverse interne RUC-publikationer.

 

1972   Interimstudienævnet for det humanistiske hovedområde, Roskilde Universitetscenter (medfor­fatter, som medlem af Interimstyret for RUC): Betænkning om Den humanisti­ske Baisisud­dannelse.

 

1973a  sammen med Inger Bom edit.: Christiern Pedersen: Vocabularium ad usum Dacorum, Paris, 1510, facsimile-udg. med indledn. = Det 16. århundredes danske vokabu­larier I, UJDS, Kbhv.

 

1973b  sammen med G.Fellows Jensen og Th. Damsgaard Olsen edit.: Anders Bjerrum: Linguistic Papers, published on occasion of Anders Bjeerum's 70th birthdday, 12th March, 1973, by Selskab for nordisk Filologi, Kbhv.

 

1973c  medforfatter til Handelsfaglærereksamen, læseplan for faget dansk, SEL (=Statens erhvervs­pædagogiske Læreruddannelse).

 

1973d  UNIpædok-udvalget (medforfatter): Indstilling til Rektorkolle­giet fra udvalget for universitets­pædagogisk dokumentation og information ..

 

1974a  ”The minim-confusion. Et kritisk skrålys fra palæografisk hold på mulighederne for at doku­mentere lydhistorien udfra mid­delalder­lige mss.”, pag.379-89 in Festskrift til Kristian Hald, Navne­forskning, Dialektologi, Sproghistorie, ed. Poul Andersen & al., Kbhv. (Jf. Handout til foredrag i DSOM, 25.10.1974, om samme emne).

 

1974b  (utrykt) The making of Roskilde University-Center, (men privat sten­cileret) paper præsen­teret ved komite vedr. højere ud­dannelse under Euro­parådet i Strasbourg

 

1975a  "Retorisk analyse af Knud Lavards forsvarstale på grundlag af læren om Status", pag. 107-14 in Saxostudier, ed. I. Boserup, Kbhv.

 

1975b  (utrykt) Rapport vedr. Studierejse til England, 16.-23/3. 1975, (til brug for affattelsen af 1975c), 9 sider.

 

1975c  sammen med P.Lindegård Hjorth og Ulf Teleman: Sprogvidenskab og Modersmålspædagogik, Nordisk Utredningserie, NU 1975:28, Stock­holm (jf. formel ansøgning fra samme team til Sekretariat for nordisk kultursamarbejde, 2.10.1972).

 

1976   Indlæg uden titel vedr. "Literacy-forskning" (jf. 1975c), pag. 20-22 i Over­sigt over igang­værende eller nylig af­sluttet uddannelsesforsk­ning ved Roskilde Universitetscenter.

 

1978   Sammen med Ulf Teleman: Svensk dansk eller skandinavisk? .., 78 s. ROLIG papir 14/78, RUC. ISSN 0106-0821

 

1979b "Pihv mæ laang Rør", pag.10. in Lokalhistorisk Journal 1979/4.    

 

1981a Ferie i Udlandet & Færdighed i Fremmedsprog. Rapportering om en bearbejdelse af to statistiske undersøgelser in ROLIG-papir 81/25 (pag.1-379).

 

1981b Anmeldelse af "Forvandlingerne. Uddrag af Matthias Moths over­sæt­telse af Ovids Metamorp­hoses". Udg. af Poul Linde­gård Hjorth, pag. 125-37 in Danske Studier 1981, Kbhv.

 

1981c Modspil etc. til foredrag om "Sprog- og bevidsthedsdannelsen - under den teknologiske udvikling", pag. 37-42 in CUR: Moders­målsop­gaven, ar­bejdspapir nr. 7, optrykt i 1983a.

 

1982a ”Lolliana”, pag.110-12 in Danske Studier 1982, Kbhv.

 

1982b ”Sprogarbejdere med og uden bøger. Om nogle skole­bøger og Rimkr­øni­ken",  pag. 87-104 in Bogvennen 1982: Skrift, Bog og Billede i Senmid­delalderens Danmark.

1982c Supplerende notesæt til 1982b, stencil (31 s.).

 

1982d (utrykt) foredrag på KU for russer på humaniora om Humaniora i Danmark, august, 1982.

 

1983a Tre debatoplæg om sprogpolitik og sprogundervis­ning i Dan­mark, ROLIG-papir 27, (38s.) heri optrykt 1) indlæg fra CURs Moders­målsop­gaven 7, 1981c, samt to ellers upublicer­ede kon­ference-indlæg 2) Point de vue d'un professeur de langue mater­nelle. VIIIe colloque de l'association "Echanges internationaux", Paris, april, 1981, og 3) DRs Undervis­ningsaf­deling: Fremmeds­sprogs­undervisning for voksne, november, 1982.

 

1983b ”Fremmedsprog i det sprogsociologiske billede i Danmark”, pag. 39-56 in ROLIG-papir 29. jf. 1984c (jf. også resumé til foredrag om samme emne i Selskab for nordisk Filologi 24.11.1983.)

 

1983c Anmeldelse af "Jørgen Fafner: Tanke og Tale. Den reto­riske Tradi­tion i Vesteuropa", pag. 127-131 in Danske Studier 1983, Kbhv.

 

1983d Anmeldelse af "Daniel Matras: Proverbes .., DGO V, udg. af Iver Kjær", pag. 139-44 in Danske Studier 1983, Kbhv.

 

1983e (utrykt affattelse af) Institut VI's høringsvar vedr Bet. nr.967 (Ordbogsarbejde i Danmark).

 

1984a Uddrag af Christen Jensen Fauerbyes Papirer, ROLIG-papir 34 (36s.). hand-out til 1985a.

 

1984b ”Reflections on Language, when language works or when it does not?”, pag. 103-11 in Forces in European Mother-tongue tea­ching, Til­burg.

 

1984c forkortet optryk af 1983b, pag. 267-76 in The Nordic Languages and Modern Lingui­stics, ed. Ring­gaard og Sørensen, Århus.

 

1985a ”Soldateroptegnelser fra Napoleons­tiden", pag. 95-108 in De nordi­ske ­skrift­språkenes utvikling på 1800-tallet, Bd.2, Nordisk Sprog­nævn, Oslo. jf. hand-out til dette trykt som 1984a.

1985 Esrom  DaStu.

 

1985b "Fru Boyes Portræt, J.P.Jacobsen og billedkunsten" pag. 219-49 in Billeskov Jansen red.: J.P.Jacobsens Spor, Reitzel, 1985.

 

1985c ”Three mss. from Esrom revisited in the Vatican Library”, pag. 3-6 in Cahiers de l’Institut du moyen-âge grec & latin, 49, Copenhague.

 

1986a  (utrykt) "At dø stående", forelæsning ved Inst. f. litt., Blindern, Oslo.

(jf.1985b)

 

1986b  (utrykt) "Parlører" forelæsning ved Inst. f. nordisk, Blindern, Oslo. (jf.1985a og 1987a-b)

 

1987a ”Goddag Hr!!”, pag. 8-9 in FRUCTUS, nr. 6, RUC.

 

1987b ”Om parlører, Parløren som 1) genre, 2) kilde og 3) forbil­lede",  pag. 55-70. in Ringgaard ed. 1. Møde om Udforskni­ngen af Dansk Sprog, Århus, 1987 (forkortet dansk version af 1988c, jf. den franske version i 1989h)

 

1987c Anmeldelse af Ole Togeby: "Steder" i bevidsthedens land­skab, grene på ideernes træ, om at finde stof til belys­ning af en sag, Gylden­dal, 1986,  pag. 178-84 in Danske Studier 1987.

 

1987d  "Hvis du vil have penge mand, svøm! Om en dobbelttydig indskrift på Stadil kirke og dens internationale og lokale kontekster", pag. 7-25 i Kirkehistoriske Samlinger 1987, jf. engelsk version 1990c.

 

1987e  "Parlørprojekt" pag. 51-52 i Danlexgruppen: Ordbøger i Danmark - En oversigt, Kbhv.

 

1988a ”When "interpretamenta" are translated in stead of "lemmata", or Around (omkring) a vicious circle in "Vocabularium ad usum Dacor­um" (1510) by Christiern Pedersen”,  pag. 353-66 in A Literary Miscellany, presented to Eric Jacobsen, Publ. of the Depart­ment of English, 16, Univ. of Copenh. (en­gelsk version af 1989b).

 

1988b ”"RESSOURCE staves da med ét -s-, ligesom på en­gelsk!" Lidt om skif­tende sproglig dominans og sproghi­storisk bevidst­hed", pag. 63-70 in Sproget her og nu, = Dansk Sprognævns Skrifter nr. 14, Gylden­dal. (jf. den ændrede og engelske version i 1989a)

 

.1988c "On Phrase­books. The phrase­book as a genre, a source and a model", pag. 389-409 in Symposium on Le­xico­gra­phy III, Pro­ceedings of the Third international Symposium on Lexico­graphy May 14-16, 1986, at the University of Copenhagen, edit. by K. Hyldgaard-Jensen & al.,(= Lexi­cographica series major 19), Niemeyer, Tübin­gen. forkortet dansk version i 1987b

 

1988d  (utrykt), Foredrag (selvskrevet på tysk) HAB, Wolfenbüttel: "Sprachführer",  pag. 1-7.

 

1989a "Spelling errors in Danish loan words, or on the changing lin­gui­stic dominance and conscious­ness of language history", pag. 209-18 in  Bilin­gualism and the individual (= Copen­hagen Studies in Bilin­gualism 4, =  Multilingual Matters 42), Cleve­don, Philadel­phia. jf. 1988b (ændret og engelsk version

af 1988b)

 

1989b "Når interpretamenta oversættes i stedet for lemmata", om en ond cirkel i Christiern Pedersens Vokabularium 1510, pag.174-89 in 2. Møde om Udforskni­ngen af Dansk Sprog, Århus Universitet 13.-14. oktober 1988, udgivet af Mette Kunøe og Erik Vive Larsen, Århus, 1989, ISBN 87-981570-2-7. dansk version af 1988a. (Summary på engelsk, trykt særskilt i programmet for mødet, 1988).

 

1989c Anmeldelse af Danmarks gamle Ordsprog. DgO Bd. IV, 1987, Pro I-IV Problemata et Proverbia moralia, København 1611 og 1624. St Hans Chr. Sthens Ordsprog. Efter tabt Cod.Ha­mb­.theo­l.20­90a, 8vo. Udgivet af Iver Kjær, John Kousgård Søren­sen og Niels Werner Frede­riksen. Det danske Sprog- og Litteratur­selskab, pag. 157-73 in Danske Studier 1989.

 

1990a "SUR LES GUIDES DE CONVERSATION. Le guide de conversa­tion en tant que source pour l'histoire de la conversa­tion et de la langue parlé­e", pag. 33-38 in Documents SIHFLES (i.e.:) Société Internatio­nale pour l'Historie du Francais Langue Etrangère ou Seconde. (Tema­nummer:) Manuels de Langue et recherche histori­que, Décem­bre, 1989: 4, Paris, 1990.

 

1990b  (utrykt) "SI MNAM VIS VI(R) NA DABITUR TIBI NANTIS IN IR MNA, an am­bi­guous epigraph and its local and international contexts", indledningsforelæsning vedConference Literacy and society in early north western Europe, KU, May, 1987. (forkortet og populari­seret version af 1987d)

 

1990  ”Vernacular grammar as a calque of Latin grammar, The case of Infinitive+skullende”, pag .87-98  in De ortu grammaticae, ed. Bursill-Hall & al, = Studies in the history of the language sciences 43. Benjamins, Amsterdam.

 

1991a "Dansk latinske parlører i genremæssig og leksikografisk sammen­hæng eller om dansk og latinsk kurant",  pag.  251-268 in red. Alenius, M. & al.: Latin og Nationalsprog i Norden ( = Renæssancestudier 5), Museum Tusculanums Forlag, Kbhv.

 

1991b "Et Huskebillede", pag. 43-48 in Uwe Geist 50 år - om at skrive til Uwe Geist på hans 50-års fødselsdag. RUC, Inst.VI.

 

1991c "Hvad kan der ikke komme ud af munden på et menneske?", pag. 116-119 in Haastrup, Ulla, red.: Danske Kalkmaleri­er, Sengotik 1475-1500. Nationalmuseet, Chr. Ejlers' Forlag. Kbhv.

 

1992a "Huist, interj.", pag. 50-52 in Ejskjær, I. & al.: 80 Ord til Christian Lisse 12. januar 1992, udgivet af Selskab for Nordisk Filologi, Kbhv.

 

1992b "Bønnen på væggen", pag. 168-169 in Haastrup, Ulla red.: Danske Kalk­maleri­er, Sengotik 1500-1536. National­museet, Chr. Ejlers' Forlag. Kbhv.

 

1992c "Huist hoo fram saa bad adam", pag. 98-101 in Haastrup, Ulla red.: Dansk Kalkmalerier, Sengotik 1500-1536. National­museet, Chr. Ejlers' Forlag. Kbhv.

 

1992d "Guds ord ved Sveriges Grænse", pag. 158-159 in Lilie, Louise red.: Danske Kalkmalerier bd.7, Efter Reformationen 1536-1700. Natio­nal­museet, Chr. Ejlers' Forlag, Kbhv.

 

1992e "Dänisch, Deutsch Französisch in Dänemark 1750-1800", pag. 75-97 in Fremdsprachenunterricht 1500-1800. Arbeitsgespräch, Herzog August Bibliothek, Wolfen­büttel, 16.-19. Oktober 1988. Ed. Konrad Schröder. (= Wolfenbütteler Forschun­gen Bd.52), Harras­sowitz, Wiesbaden, 1992.

 

1992f Anmeldelse af J. Feldbæk red.: "Dansk Identi­tetshistorie Bd.1.", Kbhv., 1991, pag. 178-188 in Danske Studier 1992. Kbhv. 1992.

 

1992g (utrykt) "Bogen i klasseværelset - lærerens bog", foredrag ved kon­feren­cen Den tryckta BOKEN som kulturskapare, Einar Hansens Forskningsfond, Malmö, 1992.

 

1993a  "The Halle Manuscripts from Løgum Abbey" pag. 294-96 in Cahiers de L'Institut du Moyen-Age Grec & Latin .., vol. 63, Université du Copenhague.

 

1993b  (utrykt) "Ole Togeby's Pentagram sammenholdt med traditionen" (spec. naturrets- og an­standsbøger fx Thomasius og Pufendorff, med tekstekspl.: Erasmus Montanus). Indlæg ved seminar om universalpragmatik/­PRAXT.

 

1994a "The Courtesy-Book and the Phrase-Book in modern Europe", pag. 65-80 in The crisis of courtesy, ed. Jacques Carré, (= Brill's studies in intellectual history, vol.51) E.J.Brill, Leyden.

 

1994b  "Die Masken in der Marienkirche von Hel­singør", pag. 335-41 in Kröll, Katr. & Hugo Steger red.: Mein ganzer Körper ist Ge­sicht, Groteske Darstellungen in der europäischen Kunst und Literatur des Mittelalters. Rombach, Wissenschaft, Reihe Literae, bd. 26, Freiburg i.Br.

 

1994c  (utrykt) "Modelsamtaler i fremmedsprogslærebøger" foredrag ved symposiet Dansk Folkevise­kultur 1550-1700.

 

1994d  "Og hvad skal I så have at drikke?" skrevet på skriveværksted den 07.03.1994 (Til Carol på hendes 50 års-førdselsdag) og udsendt i En CAROLINE af de fine. RUC.

 

1994e  (utrykt) "Dansk sproghistorie som eksempel" (spec. om dansk som diplomatsprog, jf. 1995d), et indlæg ved PhD-seminar om "Små Sprog" sammen med Hartmut Haberland.

 

1995a "Sproghistorie og Pragmatik", pag. 123-130 in M.Kunøe & E.Vive Larsen: 5. Møde om Udfor­skningen af Dansk Sprog, Århus Univer­sitet 13.-14. oktober 1994, Århus, 1995.

 

1995b "Fremmedsprog som talesprog - engelsk som internationalt sprog" sammen med Kirsten Haastrup, pag. 33-48 in Vagn Oluf Nielsen red.: Skolefag i 100 år, Danmarks Pædagogiske Bibliotek.

 

1995c  (utrykt) "Tertium Comparationis" oplæg ved symposium om dansk sproghistorie, KUA.

 

1995d  Radioindslag (30 min.) i P1 (med Helle Halding) om "Danske kongers sprog".

 

1996a  "Retorik - konfliktløsning uden vold", pag. 75-100 i antologien Det nye Korstog, Sproganaly­tiske vinkler på en sagprosatekst, red. K.Gall Jørgensen & U.Geist, Sam­fundslit­teratur, Kbhv.

 

1996b  "Parlørprojekt" pag. 19-20 i Katalog over danske forskningsprojekter om fremmedsprogspædago­gik, udg. af Johs. Wagner, Odense (for Netværk i fremmedsprogspædagogik).

 

1997a  "Naar hand stedis til Audientz, da schall han talle paa Dansk", pag. 311-332 in Ord, Sprog og artige Dict, Festskrift til Poul Lindegård Hjorth, UJDS, Kbhv.

 

1997b  "AT RØDME BAG SPROGETS MASKE - Om brug af færdiglavede tekster", pag. 210-219 i Traditioner er mange ting, Festskrift til Iørn Piø, Danske Folkeminder, Kbhv.

 

1997c  "Instrukser og modeller. - En kommentar til Skautrups kildeind­de­linger", pag. 143-153 i MUDS 6, = 6. Møde om udforskningen af dansk sprog, 1996, ed. Peter Widell, Nordisk, Aarhus Univ.

 

1997d  (utrykt) Nogle minder og tanker om humaniora og dansk ved et universitetscenter, foredrag 17.03.97 i forbindelse med (egen) afskedsreception.

 

1998  "Sjælens og kroppens trætte"  pag. 8-17 i Selskab for Nordisk Filologi, København,  Årsberetning 1996-1997.

 

1999a  "J.P.Jacobsens blodrøde silkeklæde og Horatses knaldrøde lap, lectio facilior, lectio difficilior og den signifikante detalje", pag. 58-75 i  Detaljen, tekstanalysen og dens grænser, Bd.1, ed. A.E. Sejten og E. Svendsen, Roskilde Universitets Forlag.  (I rapport fra jubilæumssymposium, RUC, 1997).

 

1999b ”En latinsk bibel på dansk. Omkring Thott 8 2, den ældste danske bibeloversættelse fra slutningen af 1400-tallet”, pag. 173-184 i Levende ord & lysende billeder. Den middelalderlige bogkultur i Danmark. Essays. Redigeret af Erik Petersen. Det kongelige Bibliotek og Moesgård Museum.

 

2001a ”En bro over knap 2000 år. Holder den? Sprog- og tekstpædagogik i to humaniora programmer Quintilians retorik og RUC’s basisuddannelse” pag. 91-100 i Den analytiske gejst, Festskrift til Uwe Geist på 60-årsdagen 23.september 2001, ed. L. Heltoft og C. Henriksen, Roskilde Universitets Forlag.

 

2001b ”Inscripties als betekenisdragers”, pag. 298-301 i Muurschilderkunst in Niedersachsen, Bremen en Groningen. Ed. R.-J. Grote & Kees van der Ploeg. Oude Groninger Kerken. Hannover.

 

2001c ”Inschriften als Sinnträger” pag. 298-301, i Wandmalerei in Niedersachsen, Bremen und im Groningerland. Aufsatzband, ed. R.J.Grote & al in Fenster in die Vergangenheit. Deutscher Kunstverlag, Hannover.

 

2001d  (utrykt) Indlæg om Camping, i udsendelse om Turisme, DR P2 04.11.01., kl. ca. 20,45.

 

2001e ”Hvidt papir, stilhed og et par jyske landsoldater i udlandet på Napoleonstiden”, pag. 35-45 in Festbog til Tove Borre og Ørslev Kloster, red. Per Andreasen, Grethe Jørgensen m.fl. Foreningen Ørslev Kloster, Viborg.

 

2002a ”Skift mellem metrer og mellem vers og prosa i anledning af oversættelse og parafrase. Nogle eksempler fra Saxo-traditionen”,  pag. 77-89 in Metrik og musik, Skrifter utgivna av Centrum för metriska Stuider 13, red. Christian Kock, Rhetor Förlag, Åstorp (tryckt i Danmark).

 

2002b ”Ej blot til lyst, eller spøg skæmt om et alvorligt emne. Lidt om Danske Stile af Kjøbenhavnske Pigebørn (1856) og en lidt skævt placeret ordbog (1866) fra samme kreds”, pag. 196-214 in M/K – Mod og Kvindehjerte, Festskrift til Mette Kunøe 5. November 2002, red. af Jens Cramer, Ole Togeby og Peter Widell. Modtryk. Århus.

 

2002c ”Nordic language history and pragmatics”, pag. 229-234 in The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Edited by Oscar Bandle (main editor) & al. Vol. 1. Walter de Gruyter, Berlin, New York.

 

2002d ”Nordic language history and the history of translation I: Denmark”, pag. 502-511 in The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Edited by Oscar Bandle (main editor) & al. Vol. 1. Walter de Gruyter, Berlin, New York.

 

2003a ” To notater om tolkninger af Ribes Kathoveddør. Kattespor og Kongesønnen som metafor”, pag. 281-296  in Romanske Stenarbejder 5. 3. Skandinaviske symposium om romanske stenarbejder, 1999 i Silkeborg, Danmark. Red. Jens Vellev. Forlaget Hikuin.

 

2003b ”Narratio, Ekfrasis og Topik, En retorisk analyse af en tavle fra 1638, hvor billede og tekst afløser hinanden i en fælles repræsentation”, pag. 92-106 in Bild och Berättelse, ed. Helena Edgren och Marianne Roos, = Picta Nr. 4, Åbo 2003.

 

2003a ” To notater om tolkninger af Ribes Kathoveddør. Kattespor og Kongesønnen som

metafor”, pag. 281-296  in Romanske Stenarbejder 5. 3. Skandinaviske symposium om romanske stenarbejder, 1999 i Silkeborg, Danmark. Red. Jens Vellev. Forlaget Hikuin.

 

 

2003b ”Narratio, Ekfrasis og Topik, En retorisk analyse af en tavle fra 1638, hvor billede

og tekst afløser hinanden i en fælles repræsentation”, pag. 92-106 in Bild och Berättelse, ed.

Helena Edgren och Marianne Roos, = Picta Nr. 4, Åbo 2003.

 

 

2004a  ”Spørg min Hofmester” Lidt om sproglig vejledning i 1700-tallet, tradition og fornyelse på læreanstalterne, embedsstudier, standsforskelle og vejlederroller”. S. 143-152 i På godt dansk, festskrift til Henrik Galberg Jacobsen i anledning af hans 60 års fødselsdag den 4. Februar 2004. Red. Henrik Jørgensen og Peter Stray Jørgensen & al.,  Wessel & Huitfeldt, Århus.

 

 

2005a ”Incognito. Tilstede men kun halvt sig selv. Eller: Hvad benægtes med ordet ”ingen””.

S. 55-68 i Teorien om Alt og andre artikler om sprog og filosofi, udgivet af Jens Cramer, Mette Kunøe og Ole Togeby. Wessel og Huitfeldt, 2005. Udgivet i anledning af Peter Widells 60-års fødselsdag..

(NB fejlhenvisning i note 4. Det er Ovid (Ars Am. I.99), ikke Horats).

 

 

2007 "Ellipse, zeugma, semantisk økonomi" s. 255-279 i Det bedre argument, Festskrift til Ole Togeby, red. af Henrik Jørgensen og Peter Widell, Forlag Wessel og Huitfeldt.

 

2009 "Det veltempererede alfabet. Det vesteuropæiske alfabet, skrivemestrene, strukturalismen og Bachs wohltemporiertes Clavier.

Tre nedslagspunkter sammenlignet". S.169-184 i Dramatikken i Grammatikken, Festskrift til Lars Heltoft. Red. Rita Therkelsen og Eva Skafte Jensen, CUID, RUC, Inst. f. Kultur og identitet.

 

2009-

a) i arbejde pt udover artikler til Sproghistorien, mine omfattende parlørstudier og samtalestudier (igangværende siden 1970erne).

b) Småartikler i arbejde:

c) Historiske studier i ”strukturalisme” i 1500- og 1600-tallet. Spec. skriftpædagogik. Jf. 1968b

d) Demonstrativ- og adverbial-abstrakter. Ud fra Duns Scotus: This-ness, then-ness, there-ness osv.  (jf. latin: haecceitas). Tema: Samtale og gestik i den virkelige virkelighed. Jf. 2003b og 2005a

e) Ovidstudier, arbejdstitel ”Ornatus = talens hud”. Antik og senere metaforik om denne analogi. Jf. 1999a

f) Gottorf- bibelen, spec. om medhjælp i hebræisk i Wittenberg (Eber). Mangler der et H-? Jf. 1999b og 2002d.